Elevresor

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts men har under vissa förutsättningar rätt till stöd för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är minst 6 km.

Det är elevens hemkommun, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, som beslutar om stöd för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Hemkommunens ansvar gäller oavsett om eleven får sin utbildning på en kommunal- eller fristående gymnasieskola samt när eleven studerar på annan ort.

Kriterier för beviljande av stöd till dagliga resor för elever folkbokförda i Skövde kommun

För att vara berättigad till stöd för dagliga resor mellan bostaden och skolan ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Eleven är folkbokförd i Skövde kommun.
  • Avståndet mellan elevens bostad och skola är minst sex kilometer.
  • Eleven är inte beviljad ekonomiskt stöd till inackordering (inackorderingstillägg).
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).


Kostnadsansvaret för elevernas dagliga resor gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Busskort

I första hand ges stödet i form av ett busskort för resor med allmän kollektivtrafik. Från och med höstterminen 2024 ansöker eleven om busskort via en e-tjänst:

Ansökan busskort, e-tjänst

Även du som är folkbokförd i annan kommun men som går i skola i Skövde kommun gör ansökan om busskort i ovanstående e-tjänst.

Fordonsersättning

I andra hand kan stödet utgå som en kombination av busskort och fordonsersättning om avståndet till närmaste busshållplats från elevens folkbokföringsadress är minst 5 km och om eleven i övrigt uppfyller ovanstående villkor för dagliga resor.

Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats och i synnerliga fall vid resa folkbokföringsadress – skola.

Ersättning utgår för enkelresa från bostad till busshållplats och omvänt, det vill säga högst två enkelresor per skoldag.

Fordonsersättning utbetalas per kalendermånad enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med eget fordon. Fordonsersättningen utges för faktiska kostnader, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet.

Ansökan fordonsersättning vid självskjuts (se även under ”Dokument").

Ersättning vid praktik och APL

Om en elev deltar i obligatorisk praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan stöd utgå för dagliga resor mellan bostad och praktik-/APL-plats. Rätten till stöd för dagliga resor i samband med praktik/APL utgår utifrån samma kriterier som elevresor mellan bostad och skola men med undantag av att avståndet i stället beräknas mellan bostad och praktik-/APL-plats.

En elev kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för elevresor mellan bostad och praktik-/APL-plats.

Inackorderingstillägg (ekonomiskt stöd till inackordering)

Du som går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman kan få inackorderingstillägg i stället för busskort om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten.

Läs mer och ansök om inackorderingstillägg här (se även under "Länkar").

Riktlinjer för elevresor och stöd till inackordering

Ta del av fullständiga riktlinjer för elevresor och stöd till inackordering här (se även under ”Dokument”).