Rutiner för klagomål

För oss inom Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd, är det viktigt att arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten.

Om du som elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte följer skollag och förordning, vill vi gärna veta det.

Av 4 kap. 8 § skollagen framgår att huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Med utbildning menas den verksamhet som omfattas av lagstiftningen, förordningar och de övergripande målen med förskolans och skolans styrdokument.

Har du synpunkter eller klagomål?

Vänd dig först till skolan

Om du eller ditt barn har klagomål mot utbildningen ska du i första hand vända dig till berörd medarbetare (lärare, mentor eller annan berörd personal) på aktuell skola, det vill säga så nära verksamheten som möjligt.

I andra hand vänder du dig till rektor

Om du inte är nöjd med berörd medarbetares åtgärder kan du gå vidare med ditt klagomål genom att kontakta rektor för aktuell skola och program. Kontaktuppgifter till rektor finns på denna hemsida under respektive programs kontaktinformation. 

I tredje hand vänder du dig till huvudmannen

Om du inte är nöjd med rektors utredning och åtgärder kan du gå vidare med ditt klagomål genom att kontakta Skövde kommun, sektor barn och utbildning.

Du kan skicka en synpunkt, klagomål, fråga eller förslag via kommunens digitala kontaktformulär "Kontakta oss". Det går också bra att ringa eller skicka brev.

Telefonnummer: 0500-49 80 00
Adress: Skövde kommun, Sektor barn och utbildning, 541 83 Skövde