Ordningsregler

På Gymnasium Skövde har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla.

Jag ska visa respekt för alla på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolans lokaler för att kunna göra ett bra arbete.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna instruktioner från lärare och annan personal. Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande.

Jag har rätt till en mobiltelefonfri lärmiljö. Jag tar med mig min mobiltelefon och annan utrustning på eget ansvar till skolan.

All elektronisk utrustning ska vara avstängd under lektionstid om inte annan överenskommelse finns mellan lärare och elev. Jag lämnar elektronisk utrustning till läraren om min lärare bestämmer så.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig i skolans lokaler och omgivningar.

Under min studietid får jag får låna läromedel, ett låsbart elevskåp och en bärbar dator.

Jag respekterar skolans och andras egendom. Om jag förstör eller skadar andras egendom blir jag/mina vårdnadshavare ersättningsskyldig.

Jag har rätt till en korrekt bedömning av min måluppfyllelse och mina kunskaper.

Jag använder inte otillåtna hjälpmedel eller försöker på annat sätt vilseleda (fuska) vid bedömningstillfällen.

Jag har rätt till en tobaksfri och drogfri miljö.

Jag får inte använda tobak eller andra droger inom skolans område.

Jag erbjuds lunch på skolan i en ren och trivsam miljö.

Jag bidrar till en trivsam miljö genom att visa respekt för personalen och gäster.
När jag ätit i skolrestaurangen lämnar jag min plats ren och städad efter mig.

 

Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, APL, studiebesök, friluftsdagar eller andra liknande tillfällen.

Konsekvenser om jag bryter mot skolans ordningsregler:

Enlig Skollagen (2010:800) har rektor och lärare rätt att vidta åtgärder för att säkerställa trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Utifrån den uppkomna situationen kan följande åtgärder bli aktuella:

Om elev upptäcks fuska vid pågående prov avvisas elev från provlokalen, rektor informeras och vårdnadshavare kontaktas av undervisande lärare. Om fusk upptäcks vid skriftliga redovisningar informeras rektor och vårdnadshavare kontaktas av undervisande lärare.

Utvisning ur undervisningslokalen för resterande tid av pågående lektion.

Omhändertagande av föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för allas säkerhet. 

Skriftlig varning (vårdnadshavare informeras).

Tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp eller till annan plats (vårdnadshavare informeras).

Tillfällig omplacering till en annan skolenhet (vårdnadshavare informeras).

Avstängning (vårdnadshavare informeras).