Ledighet och sjukanmälan

Här hittar du information om hur du kan ansöka om ledighet, hur frånvaro anmäls och vilka regler som gäller för oanmäld frånvaro.

Ledighet

Om du behöver ansöka om ledighet gör du det via Skola24. Du loggar in i Skola24 med hjälp av e-legitimation (se "Länkar"). Du som inte har e-legitimation kan fylla i en blankett. Blanketten finns på www.skovde.se under Självservice/Barn & utbildning, under Blanketter (se "Länkar"). 

Mentor beslutar om ledighet upp till tre skoldagar, därefter sker beslut i samråd med rektor.

Enligt nya rutiner, som började gälla 1 januari 2020, beviljar inte längre mentor eller rektor ledighet för semesterresor.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via app eller webb i Skola24. Instruktioner för detta finns under "Dokument".

För vårdnadshavare krävs tillgång till BankID. Om du inte har det kan du kontakta skolan så hjälper de dig att få tillgång till skola24.

Myndiga elever kan via Vklass nå Skola24 och därifrån frånvaroanmäla sig. 

Om elev blir sjuk under dagen kontaktas mentor eller skolsköterska.

Vid längre sjukfrånvaro - eller upprepad sådan - ska mentor kontakta eleven och vårdnadshavare.

Oanmäld frånvaro

Enligt Skollagen 15 kap. 16 §, är skolan skyldig att informera vårdnadshavare om en elev uteblir från skolan utan giltig anledning. Vid oanmäld frånvaro ska mentor kontakta elev/vårdnadshavare för att reda ut orsaken till frånvaron. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor elevhälsan, för att vidare utreda orsaken till frånvaron.

All oanmäld frånvaro betraktar skolan som otillåten. Systematisk eller upprepad otillåten frånvaro är skolan skyldig att anmäla till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan i sin tur leda till att CSN fattar beslut om att stoppa utbetalningen av studiebidraget.