Ekonomiskt stöd till inackordering (inackorderingstillägg)

Du som går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman kan få inackorderingstillägg om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten.

Inackorderingstillägget ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Kriterier för beviljande av inackorderingstillägg för elever folkbokförda i Skövde kommun

För att få inackorderingstillägg beviljat ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du ska vara folkbokförd hos vårdnadshavare i Skövde kommun.
  • Du ska vara inackorderad på studieorten.
  • Du ska vara inskriven i en gymnasieskola med offentlig huvudman eller anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman.
  • Du ska vara mottagen i första hand till utbildningen.
  • Du studerar på heltid.
  • Restiden mellan hemmet där du är folkbokförd och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar bostaden till skoldagens början enligt schema, samt tiden från skoldagens slut enligt schema till dess du är åter i hemmet.


Inackorderingstillägg betalas ut som längst till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor, till exempel busskort.

Omfattning

Inackorderingstilläggets storlek styrs av avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan. Med avstånd menas kortaste användbara bilväg.

Aktuella nivåer för 2024:

Avstånd i km

Kr/mån

0

-

60

1 910

61

-

120

2 130

121

-

250

2 420

251

-

700

2 800

701

-

 

3 220

Praktik-/APL-plats

Inackorderingstillägg kan beviljas om obligatorisk praktik och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Tillägget beräknas då enligt samma kriterier som vid inackordering på skolorten, med skillnaden att restiden/avståndet i stället beräknas mellan folkbokföringsadress och praktikplats/APL-plats.

Ansökan om inackorderingstillägg vid praktik/APL sänds till skolkommunen då elevens hemkommun (folkbokföringskommun) ingår i Gymnasium Skaraborg. I annat fall sänds ansökan till hemkommunen.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för elevresor mellan bostad och praktikplats/APL-plats.

Ansökan

Ansökan om inackorderingstillägg görs för varje nytt läsår och beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen (september - maj).

Ansökan görs via e-tjänsten för inackorderingstillägg (se även under "Länkar").

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i ansökan.

Ändrade förhållanden

Om du beviljats inackorderingstillägg men inte påbörjar dina studier, avbryter studierna, flyttar eller av annan orsak inte längre uppfyller villkoren för inackordering måste du och/eller vårdnadshavare omgående meddela detta till handläggare för stöd till inackordering på sektor barn och utbildning. Du kan bli återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktig grund.

Elever på fristående gymnasieskolor

Du som studerar vid en fristående gymnasieskola, fristående anpassad gymnasieskola eller folkhögskola, hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för statligt stöd gällande inackordering.

Riktlinjer för elevresor och stöd till inackordering

Ta del av fullständiga riktlinjer för elevresor och stöd till inackordering här (se även under ”Dokument”).