Ledighet och sjukanmälan

Här hittar du information om hur du kan ansöka om ledighet, hur frånvaro anmäls och vilka regler som gäller för oanmäld frånvaro.

Ledighet

Om du behöver ansöka om ledighet måste du fylla i en blankett. Blanketten finns på www.skovde.se under E-tjänster/Barn & utbildning, under "Blanketter". Mentor beslutar om ledighet upp till fem skoldagar, därefter sker beslut i samråd med rektor.

Frånvaroanmälan

Ny rutin
Från och med måndag 4 november kommer möjligheten att ringa in och frånvaroanmäla sitt barn eller sig själv som myndig elev att upphöra. Istället kommer man enbart kunna frånvaroanmäla via app eller webb i Skola24. Instruktioner för detta finns under "Dokument".

För vårdnadshavare krävs tillgång till BankID. Om du inte har det kan du kontakta skolan så hjälper de dig att få tillgång till skola24.

Myndiga elever kan via V-klass nå Skola24 och därifrån frånvaroanmäla sig.

Gällande rutin till och med vecka 44
Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare/myndig elev, varje dag före första lektionen på telefon 0515-77 76 20.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl.12.00 kommer frånvaron att registreras för nästkommande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När frånvaroanmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Frånvaroanmälan är kopplad till frånvaroanledningen Sjukanmäld. Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

Om elev blir sjuk under dagen kontaktas mentor eller skolsköterska.

Du som är vårdnadshavare kan även se, anmäla och registrera frånvaro för din son/dotter i Skola24. För att använda Skola24 måste du först aktivera ditt konto med hjälp av e-legitimation. Manual och inloggning finns på www.skovde.se under E-tjänster/Barn & utbildning, under "Manual Skola24".

Vid längre sjukfrånvaro - eller upprepad sådan - ska mentor kontakta eleven och vårdnadshavare.

Oanmäld frånvaro

Enligt Skollagen 15 kap. 16 §, är skolan skyldig att informera vårdnadshavare om en elev uteblir från skolan utan giltig anledning. Vid oanmäld frånvaro ska mentor kontakta elev/vårdnadshavare för att reda ut orsaken till frånvaron. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor elevhälsan, för att vidare utreda orsaken till frånvaron.

All oanmäld frånvaro betraktar skolan som otillåten. Systematisk eller upprepad otillåten frånvaro är skolan skyldig att anmäla till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan i sin tur leda till att CSN fattar beslut om att stoppa utbetalningen av studiebidraget.